splash image

Beseda o chrudimském Zdravém městě

Václav Klecanda | | participace

Na pozvání táborských zástupců Zdravých měst Tábor navštívila delegace z Chrudimi. Chrudim si agendu Zdravých měst a MA21 vzala za svou a přijela o tom poreferovat do Tábora. První kolo jednání proběhlo na radnici, ale druhé bylo už veřejně, tak jsme se zašli inspirovat.

Chrudimský přístup by se dal shrnout asi takto:

Používáme postupy organizace Zdravá města k zapojení veřejnosti do dění ve městě. Neustále si klademe otázku: “Co ještě můžeme pro město udělat?” a odpovídat necháváme i občany. Bereme je jako partnery. Buduje to jejich důvěru v to, co děláme a pocit, že mohou něco ovlivnit. A když se něco povede ve vzájemné spolupráci, dává nám to pocit, že to děláme dobře.

Vzal jsem si informační brožurky a při jejich prolistovávání jsem si vypsal směs hesel:

Zodpovědně připravovat projekty - kvalitně, systematicky nejen v návaznosti na dotace

Základní myšlenkou našeho projektu je další rozvoj otevřeného, vzkvétajícího, nápaditého udržitelného města pro kvalitní život občanů, umožňující jejich aktivní podíl při rozhodování o celkovém rozvoji města.

Jak poznáte, že žijete ve zdravém městě?

Brožura “Chrudim - město, kde stojí za to žít” jako odpověď mj. uvádí:

  • zapojujeme veřejnost do plánovacích procesů, komunikujeme, vytváříme partnerství
  • sdílíme své zkušenosti a vyměňujeme si dobrou praxi
  • zavádíme metody kvality pro efektivní práci úřadu jak uvnitř, tak vůči veřejnosti
  • podporujeme kvalitu života a zdraví obyvatel s výhledem na dlouhodobou budoucnost
  • strategicky řídíme rozvoj města

Být Zdravým městem znamená organizovat řadu osvětových kampaní, kulatých stolů či plánovacích setkání pro veřejnost, veřejná projednávání, akce pro mladou generaci, i seniory, ale také zkvalitňovat systém řízení nebo zavádět různé standardy kvality.

CHRUDIM JE STRATEGICKY ŘÍZENÉ MĚSTO S JASNOU VIZÍ A PLÁNEM

Každý nějakým způsobem plánujeme – co budeme dělat, jak to uděláme, proč to vlastně děláme a čeho tím dosáhneme. Stejně tak ale přemýšlíme i o tom, co se stane za rok či dva, nebo také za pět let. Podobně se musí plánovat a řídit také město, ať již jde o každodenní provoz, jako například údržba zeleně, nebo dlouhodobější – strategický rozvoj, jako je třeba obchvat města či rozvoj sociálních služeb. Jak se má naše město rozvíjet v dlouhodobém horizontu, se dozvíte ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 – 2030. Vznikl za účasti odborníků, soukromého a veřejného sektoru, ale rovněž ve spolupráci s obyvateli města

ZAJÍMÁME SE O SPOKOJENOST OBČANŮ

Myslíte si, že zapojení do veřejného života není důležité, protože Váš hlas není slyšet a nikdo ho nebere vážně? Ve Zdravém městě toto neplatí! Vytváříme dlouhodobě prostor pro Vaše názory, které shromažďujeme a ty se pak stávají podkladem pro další rozvoj. Důležitou zpětnou vazbou pro vedení města je průzkum spokojenosti obyvatel, který realizujeme každé 3 roky na základě mezinárodně uznávané metodiky Společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje.

Adaptační strategie města na klimatickou změnu

„Tyto změny přinášejí celou řadu rizik“, popisuje architekt Vojtěch Lekeš, jeden z členů expertního týmu NSZM. „Například nárůst teplot a s ním spojené vlny veder sníží životní komfort a může být nebezpečný zejména pro seniory nebo nemocné obyvatele města. Tento předpoklad je pro Chrudim, město, jehož jedním z cílů je podpora zdraví obyvatel, zvláště významný. Nedostatek vody ztíží údržbu zeleně a veřejných ploch a extrémní jevy, například přívalové srážky, mohou ohrozit obyvatele nebo jejich majetek.“ popisuje Lekeš některá z rizik.

Závěr

Podle mého názoru, přestože část agendy Zdravých měst již funguje, má Tábor ještě rezervy. Chrudimské brožury potvrzují, že je dobré mj. zapojit občany a strategicky plánovat. Chrudimští mají výhodu v hlubším zapojení mezi úředníky města - vzali si postupy za své. Nesoupeří, ale spolupracují jako tým.

Oceňuji pozvání chrudimských a snahu o inspiraci nejlepšími ze zapojených měst. Sdílet informace a dobrou praxi je přirozený a správný postup. Pakliže se Tábor inspiruje, jistě své rezervy brzy dožene.

participace

Piráti Tábor v roce 2020

Na začátku nového roku se sluší ohlédnout se za rokem předešlým. Minulý rok nás bohužel postihla epidemie koronaviru, která zasáhla do všech oblastí lidského života a zabránila vzniku většího množství předpokládaných inovací. V Táboře v prvé řadě bylo totiž důležité bezpečně zajistit chod města a současně pomoci těm nejzranitelnějším a nejzasaženějším. Díky úsilí celého radničního týmu jsme nastalou situaci zvládli a připravili se svědomitě i na druhou vlnu epidemie

Přečíst celý článek →