splash image

Zhodnocení 1. řádného jednání zastupitelstva města Tábor

Zastupitelský klub | | zastupitelstvo

Na prvním řádném zastupitelstvu města Tábor bylo v plánu projednávat 26 bodů. Ty jsou pro úplnost k nahlédnutí ZDE. Ještě před jednáním bylo navrženo stažení bodů 2/4 Změna jednacího řádu a bodu 4/2 záměr prodeje pozemku. Ostatní body byly postoupeny k řádnému projednání a program zasedání byl schválen.

V prvním bodě jednání byl pirátský místostarosta Václav Klecanda zvolen politikem Zdravého města a MA21, což nám umožní mimo jiné prosazovat Participativní rozpočet. K prvnímu střetu z opozicí došlo v bodě 1/1 Svěření úkolů místostarostům. Zde bylo opět zmíněno, že jsme nepředložili programové prohlášení koalice a tak nemohou pro takový návrh hlasovat. Vysvětlením bylo zopakování informace, že existuje Dohoda o koaliční spolupráci, jejíž součástí jsou programové pilíře, na základě kterých bude v následujících týdnech dopracováno programové prohlášení. Toto bylo zmíněno již na ustavujícím ZM a také zopakováno.

Druhým bodem, kde došlo ke konfliktu s opozicí, byl bod 2/1 Výbory zastupitelstva města, kde jak u finančního, tak i kontrolního výboru byla navrhována změna počtu členů ze 7 na 9 proto, aby mělo každé politické uskupení alespoň jednoho zástupce. Těch je v zastupitelstvu celkem osm. Na koaliční schůzce bylo domluveno, že devátý člen bude tedy donominován a protože jsme měli na každou pozici náhradníka, tak jsme ho Ad Hoc do finanční komise navrhli. Protože nepadl žádný jiný návrh od koaličních partnerů, byl schválen náš nominant. Tímto se omlouváme, že jsme informaci o dodatečné nominaci nezveřejnili v článku na webu tabor.pirati.cz, stejně jako informaci o náhradnících. Zároveň tímto za místní sdružení odpovídáme na dotaz od paní Bc. Ireny Ravandi, DiS. z klubu ODS. Všichni zastupitelé byli ale v průběhu jednání opakovaně vyzýváni k dodatečným nominacím na devátého člena. Toto se však nestalo.

Další bod, kde došlo k rozporům s opozicí, byl bod 2/5 Delegování zástupců města na valné hromady, pověření k zastupování města. Zde byl opozičním zastupitelem Ing. Dědičem nejprve podán návrh na samostatné hlasování nejprve o bodech 1 - 5. a poté o bodu 6. usnesení. Všech 6 bodů bylo schváleno. Pro úplnost v bodě 6 se jednalo o společnost Partnerství měst Tábor – Konstanz s.r.o.. Na konci jednání v bodě různé byl panem Ing. Dědičem podán opoziční návrh usnesení, aby došlo k předložení informací z jednání valných hromad na dalším zastupitelstvu, tak aby se potvrdily nebo vyvrátily pochybnosti ohledně fungování této společnosti. Piráti, kteří ho podpořili jednomyslně, si myslí, že tento návrh byl opodstatněný.

Při projednávání bodů z Odboru financí došlo k diskuzi u bodu 3/3 Prominutí dluhu z titulu poplatku z prodlení. Po konstruktivní debatě byl nakonec bod stažen z programu a bude postoupen komisi pohledávek k dalšímu přezkumu. Piráti si i tak myslí, že poplatek z prodlení v takové výši je nemorální a byl vygenerován v době platnosti starší zákonné úpravy. Stejně tak ale souhlasíme, aby došlo k přezkumu situace a k následnému usnesení na základě lépe zpracovaných informací.

Jako poslední z řádného jednání přišly na řadu body Odboru správy majetku města. Zde při projednávání hned toho prvního, tedy bodu 4/0 Záměr prodeje pozemku v Klenovicích u Soběslavi, došlo opět k dotazům opozice, jestli není cena příliš malá a zda se nejedná u případného nabyvatele o spekulativní nákup. Tedy že nedojde k vysazení sadu, ale bude pozemek poté přeprodán jako stavební parcela za vyšší cenu. A to z důvodu, že by mohl být změněn územní plán obce, který s takovou výstavbou nyní nepočítá. Stejně tak bylo zmíněno, že sice se pozemek nachází u skládky a u železnice, ale oboje by však v budoucnu mělo být zrušeno. Protože se jednalo o záměr, tak byl Piráty schválen, ale pokud by mělo dojít k prodeji, tak budeme požadovat podrobnější přezkum . I tak nepředpokládáme, že bychom dokázali ovlivnit případnou změnu územního plánu obce Klenovice a mohli tak výše uvedenému podezření ze strany opozice zabránit.

V bodu 4/5 došlo k neschválení prodeje bytu s tím, že zatím nedošlo k dohodě v rámci koalice, jak se bude s případným prodejem postupovat. Došli jsme ke shodě, že se současná politika prodeje musí revidovat, což bylo i opozicí kladně kvitováno.

U bodu 4/13 došlo k většinové shodě nejen o umožnění výstavby, ale k přezkumu, zdali se nevyplatí městu pokračovat ve výstavbě tohoto parkoviště a zvětšení kapacity.Toto se bude určitě řešit nejprve na úrovni rady.

V bodu různé došlo k bouřlivé debatě na téma rekonstrukce páteřní ulice Budějovická. Ta nabrala z různých důvodů zpoždění 25 dní a hrozí z důvodu klimatických podmínek, že nebude dokončena. Padaly otázky, co se bude dělat a jak město bude postupovat, pokud se tak stane. Doufáme, že k tomuto nedojde a postupovat budeme vždy až na základě situací, které nastanou. Především pak intezivní komunikací s SÚS, které mají povrchy vozovky ve správě. Více informací z odboru investic ZDE. Dále si opozice vyžádala dokumenty ohledně výstavby Senior domu, což vítáme, protože bychom rádi našli v takto velké investici shodu napříč politickým spektrem a nějaký ucelený pohled na stav a vývoj je nutný. Stejně tak bychom rádi reagovali na výtky opozice, že některé dokumenty nedostávají k připomínkám ještě před přípravou bodu pro jednání zastupitelstva. Za Piráty jsme pro, aby se toto dělo a aby pokud možno docházelo nejen ke konstruktivním debatám, ale i ke shodě napříč zastupitelstvem nejen ve velkých investičních akcích, ale i v procedurálních otázkách, jakým beze sporu jednací řád zastupitelstva je. Rádi bychom, aby se například na úrovni pracovních schůzek u vybraných bodů toto dělo. Příkladem je pracovní schůzka, svolaná starostou města k rozpočtu na rok 2019, která se uskuteční 28. listopadu.

zastupitelstvo

Piráti Tábor v roce 2020

Na začátku nového roku se sluší ohlédnout se za rokem předešlým. Minulý rok nás bohužel postihla epidemie koronaviru, která zasáhla do všech oblastí lidského života a zabránila vzniku většího množství předpokládaných inovací. V Táboře v prvé řadě bylo totiž důležité bezpečně zajistit chod města a současně pomoci těm nejzranitelnějším a nejzasaženějším. Díky úsilí celého radničního týmu jsme nastalou situaci zvládli a připravili se svědomitě i na druhou vlnu epidemie

Přečíst celý článek →