splash image

Programové prohlášení "koalice odvahy"

Zastupitelský klub | | zastupitelstvo

Tábor 2020, Piráti, Jinak! a ČSSD - koaliční partneři se za účelem řádné a odpovědné správy města Tábora a jeho rozvoje se pro období 2018 - 2022 shodli na následujících programových prioritách v jednotlivých oblastech jeho života.

Transparentní a otevřená radnice

 • Zřídit odbornou pracovní skupinu pro IT, otevřenost a Smart City (ITOSC). Cílem je analýza a aktualizace současné koncepce IT systémů a procesů, využívání software souladu s moderními trendy, stejně tak jako otevření veškerých dat, u kterých není překážkou zákonný důvod.
 • Pro jednání zastupitelstva a rady využívat informační systém, který umožní správu návrhů a jejich materiálů v digitální podobě a bude je automaticky je provazovat s výsledky hlasování nebo závěry příslušných komisí či odborných pracovních skupin. Postup doporučí pracovní skupina pro ITOSC. Bude zachováno zveřejňování jmenovitých hlasování orgánů města případně odborných skupin.
 • Zveřejňovat podrobný program jednání rady města a některých vybraných koncepčních materiálů, a to před jejím zasedáním.
 • Aktualizovat zásobník investičních akcí a zveřejnit jej na webu města. Dodržovat přijatá pravidla přípravy a realizace investičních akcí. Prezentovat studie a investiční záměry v přehledné mapové aplikaci s možností veřejného připomínkování.
 • Pro naplňování konceptu Smart City vybudovat otevřenou metropolitní síť (tzv. datovou dálnici). Koordinovat jednotlivé aplikace z pohledu vzájemné kompatibility.
 • Otevřít participativní segment rozpočtu města s alokací částky 2 mil Kč pro rok 2020. V průběhu roku 2019 ověřit pilotní provoz v případě dodatečných příjmů rozpočtu města.
 • Jednání komisí otevřít veřejnosti na základě registrace zájemců (při zajištění ochrany osobních údajů).
 • Zajistit efektivní a profesionální komunikaci města a úřadu s občany prostřednictvím mediálního koordinátora.
 • Aktualizovat a následně uvést do života komplexní grafický manuál města.

Finance

 • Udržet provozní přebytek mezi 13-15% v závislosti na míře oprav majetku.
 • V otázce úvěrového zatížení ke konci volebního období v roce 2022 respektovat závěry ratingu 2017/18 (finanční zdraví města), přičemž maximální hodnota úvěru nepřesáhne 350 mil. Kč.
 • Předložit plán profinancování zásadních investic na celou dobu volebního období, tedy 4 let.
 • Postupné navyšování finančních prostředků do Programů na poskytování dotací z rozpočtu města.
 • Městský majetek, bydlení, zásobování teplem
 • Podrobit zevrubné diskuzi a případně novelizovat bytovou politiku města.
 • Při tvorbě aktualizované koncepce bydlení ve městě vycházet z ověřených demografických dat. Vytvořit a zveřejnit mapu městského nemovitého majetku.
 • V maximální míře podpořit konkurenceschopnou soustavu CZT.
 • Aktivně vystupovat v jednáních o majetkové podstatě Teplárny Tábor.
 • Pružně reagovat na vývoj situace v teplárenské soustavě aglomerace.

Doprava

 • Pokračovat v rekonstrukci Budějovické ulice.
 • Soustavně rozvíjet a hledat další prostory pro povrchové parkování v souladu územně plánovacími dokumenty.
 • Oživit záměr výstavby parkovacího domu u pivovaru pro Staré město s využitím instrumentu architektonické soutěže. Řešit parkování na Sídlišti nad Lužnicí a v oblasti Nového města (nádraží) formou vícepodlažního parkování.
 • Propojení ulic Chýnovská – Vožická: Akceptovat navržené řešení v případě dotační podpory IROP (Jihočeský kraj) a prověřit možnost zvýšení protihlukové ochrany v režii města.
 • Propojení Vožická – I/19: Prověřit další možnosti vedení trasy při splnění podmínek orgánů státní správy.
 • Propojení Tesco-Slapy: Soustavná spolupráce s investorem (Jihočeský kraj), pomoc při majetkoprávních jednání a správních řízeních.
 • Modernizace veřejné hromadné dopravy, elektronizace informačního a odbavovacího systému. Rozvíjení principů tzv. Chytré městské mobility - logické provázání všech způsoby dopravy.
 • Projednat s partnerskými městy v aglomeraci na možnosti jízdného zdarma v systému MHD pro dospělý doprovod dětí do 3 let.
 • Podpořit infrastrukturu pro elektromobilitu.

Sport a jeho podpora

 • Stanovit finanční podpory sportovních odvětví, která splňují kritéria tzv. výkonnostního sportu, a to na celé období 4 let po konzultacích s jejich dotčenými zástupci.
 • Provést rekonstrukci sportovní haly u stadionu Míru.
 • Pokračovat v rekonstrukci plaveckého stadionu etapou II.
 • Vytvořit přehlednou koncepci doplnění areálu Komora o další sportovní a volnočasové aktivity s ohledem na zachování současného stavu potřeb cyklokrosových závodů.
 • Hledat a vytvářet volně přístupné plochy pro relaxačně - kondiční aktivity dětí i dospělých.

Kultura a cestovní ruch

 • Finančně podporovat kulturní akce regionálního významu, které přispívají k rozvoji cestovního ruchu prostřednictvím vypsaného dotačního programu.
 • Uvádět do života dokument „Koncepce kultury a kulturního turismu města Tábora“.
 • Hledat možnosti zřízení multifunkčního kulturního centra (MKC) v současných nemovitostech města.
 • Novelizovat a revidovat dotační programy v oblasti kultury.
 • Zvážit možnosti a dopady případného převedení produkčních činností odboru kultury do samostatné městské - kulturní organizace. Zpracovat veškeré aspekty - majetkové, ekonomické i personální.
 • Dále rozvíjet služby infocentra, důraz na širší nabídku otevíracích hodin v sezoně i mimo ni.
 • Modernizovat provoz městské knihovny, připravit k realizaci související změny stavební dispozice.
 • Zpracovat koncepci interiérové náplně a aktivních činností v zrekonstruovaném objektu Křižíkovy elektrárny u Lužnice. Projednat s rezortem základního i středního školství možnosti interaktivní technické expozice. Využít prostor víceúčelově i pro kulturní a vzdělávací akce.

Životní prostředí

 • Pokračovat v revitalizaci zeleně na Sídlišti nad Lužnicí s využitím prostorů pro volnočasové aktivity – vždy s projednáním a zapojením místních obyvatel.
 • Novelizovat koncepci nakládání s odpady ve vazbě na očekávané legislativní změny. Motivovat obyvatele k preciznějšímu třídění, následovat příklady úspěšné praxe jiných měst.
 • Nadále dbát na zákonem uloženou míru obnovy vodohospodářské infrastruktury v majetku Vodárenské společnosti Táborsko, v ekonomické strategii klást důraz na cenotvorbu. Průběžně informovat o procesu výběrového řízení a přípravy nové provozní smlouvy.
 • V rámci možností samosprávy konat opatření k zadržování vody v krajině – obnovy zaniklých vodních ploch, optimální druhová skladba dřevinového složení apod.
 • Přihlásit se ke konceptu Zero waste towns (bezobalová města) a Transition towns (města přechodu). Postupně omezovat používání toxických pesticidů při údržbě veřejného prostoru. Dále rozšiřovat využívání bio popelnic.
 • Setrvale klást důraz na opatření směřující ke zlepšení kvality ovzduší, stejně tak podnikat kroky ke zlepšení kvalitativních ukazatelů čistoty vody v Jordáně.

Sociální oblast

 • Postupně omezovat četnost provozoven s výherními hracími automaty.
 • Započít s realizací akce Centrum pro seniory po prověření oprávněnosti zvýšených nákladů.
 • Nastavit koncepci sociálního bydlení s důrazem na sociální situaci žadatelů při přidělování městských bytů.
 • Zvážit možnosti motivačních pobídek pro řešení absence některých lékařských praxí na území města. Koordinovat postup s Jihočeským krajem.
 • Pokračovat v podpoře nadaných studentů ze sociálně slabého prostředí.
 • Nadále aktivně působit v péči o děti jeslového věku.

Školství

 • Pokračovat v obnově a řádné správě školských zařízení města.
 • Klást důraz na zařazení moderních výukových procesů do výuky na městem zřizovaných školách. Podporovat ředitele i pedagogy v sebevzdělávání.
 • Zahájit přípravu projektu Rekonstrukce půdního prostoru na ZŠ Mikuláše z Husi pro potřeby relaxační zóny, školní knihovny, klubovny, přednáškové místnosti.
 • Přistoupit k přípravě a následné rekonstrukci školního hřiště při ZŠ Helsinská.
 • Připravit rekonstrukci tělocvičny ZŠ Čekanice.
 • Rozvinout debatu o vysokoškolském vzdělávání na území města, podporovat studijní obory, které odpovídají potřebám trhu, napomoci vzniku hudební konzervatoře se zaměřením na obor populární zpěv a produkce.
 • Otevření diskuze o současné podobě školství a aktuálních trendech ve vzdělávání s odbornou i širší veřejností

Investiční akce

 • Zahájit či dokončit zásadní investiční akce:
  • Centrum pro seniory,
  • Budějovická ulice,
  • parkovací dům v lokalitě Sídliště Nad Lužnicí,
  • plavecký stadion 2. etapa, sportovní hala Mír,
  • revitalizace Pintovky,
  • Křižíkova elektrárna,
  • hřiště Helsinská,
  • propojka Chýnovská-Vožická,
  • průmyslová zóna.
 • Aktivně připravovat urbanizaci areálu Dvorce. Zohlednit závěry sociodemografické studie při přípravě této městské čtvrti. Připravit časové rozfázování do udržitelných etap, vytvořit stálou pracovní skupinu rady.
 • Napojit stezkami pro pěší a cyklisty příměstské oblasti Tábora:
  • Záluží - průmyslová zóna,
  • Větrovy - Radimovice,
  • Všechov - Pražské sídliště,
  • Čekanice - průmyslová zóna Vožická,
  • dále hledat možnosti propojení Knížecí rybník – Zárybničná Lhota.

Veřejný prostor

 • Efektivně využívat funkce městského architekta.
 • Zvážit propojení TGM s botanickou zahradou, prověřit možnosti dalšího ozelenění a oživení prostoru.
 • Podporovat kulturu a umění ve veřejném prostoru.
 • Pokračovat v revitalizaci sídlištních areálů.
 • Naplňovat koncept „Férově sdíleného města“ zejména pro bezpečný pohyb malých dětí, rodičů s kočárky, vozíčkářů, seniorů.
 • Zahájit diskusi a přípravu projektu vycházkové terasy „Jižní šanc“.
 • Podrobit odborné i veřejné diskuzi řešení prostoru před nádražím ČD na vstupu do města Husovým parkem. Zvážit variantní architektonické návrhy a následně přistoupit k investiční přípravě.

Bezpečnost

 • Posílit stav městské policie o další dva strážníky.
 • Intenzivně dohlížet na kritická místa (nádraží, hustě obydlená sídla).
 • Posoudit možnost existence stálé služebny na SNL.
 • Připravit návrh na zřízení fondu prevence kriminality.
zastupitelstvo

Piráti Tábor v roce 2020

Na začátku nového roku se sluší ohlédnout se za rokem předešlým. Minulý rok nás bohužel postihla epidemie koronaviru, která zasáhla do všech oblastí lidského života a zabránila vzniku většího množství předpokládaných inovací. V Táboře v prvé řadě bylo totiž důležité bezpečně zajistit chod města a současně pomoci těm nejzranitelnějším a nejzasaženějším. Díky úsilí celého radničního týmu jsme nastalou situaci zvládli a připravili se svědomitě i na druhou vlnu epidemie

Přečíst celý článek →