splash image

Zhodnocení třetího zastupitelstva města Tábor

Jan Příbramský | | zastupitelstvo

V pondělí 28. ledna se uskutečnilo 3. řádné zastupitelstvo města Tábor. Ještě před zahájením se rozhořela debata na téma živého přenosu, se kterou nesouhlasili především pan Šedivý a paní Randová a to i z důvodu porušení GDPR. Tyto obavy rozptýlil František Korbel a Miloš Tuháček s tím, že se jedná o veřejné zasedání a na přenos i záznam má veřejnost právo. Tento byl tedy zprostředkován a dle informací byl dosah a zájem vysoký. Na přenos reagovalo okolo 700 lidí a průměrně jej sledovalo 30 - 35 lidí.

Informace k přenosu a záznamu zastupitelstva zde.

Program a důvodové zprávy zde.

První bod, ve kterém se rozhořela debata, bylo ukončení změny územního plánu č. 5 v areálu bývalých kasáren. Bod 1/1. Zastupitelstvo napříč souhlasilo s návrhem opozičních zastupitelů, aby byla vyřešena návaznost inženýrských sítí na pozemku investora na sousedící pozemky v majetku města. S tím Piráti plně souhlasí. Celkový počet hlasů pro byl 22. O dalším vývoji v nově vznikající čtvrti Dvorce vás budeme informovat.

Hned v následujícím bodě se rozhořela debata na téma určeného zastupitele pro zastupování města při projednávání změn územního plánu č.5 a č.7 (viz.) Opozice kritizovala jmenováním místostarostu Václava Klecandu především pro jeho nezkušenost. Za Piráty chceme podotknout, že nejen expertní týmy uvnitř strany, ale i spolupráce s experty z úřadu panu místostarostovi pomáhají, několika jednání se již zúčastnil a jeho práce v této problematice se bude zlepšovat každým dnem, stejně jako forma informování veřejnosti a opozičních zastupitelů.

V bodech 4/1 a 4/2 se hlasovalo o podpoře sociálních služeb. Zde náš zastupitel Martin Mareda ohlásil střet zájmů. Oba programy prošly 22 resp. 23 hlasy. Na dotazy, proč se peníze rozdělili takhle, bylo odpovězeno, že se respektovalo rozhodnutí poradní komise v sociální. V debatě se diskutovalo o potřebách, které zatím nejsou na území města dostupné. Jednalo se o rozšíření noclehárny i pro ženy, nebo třeba senior taxi, a rozšíření prostor pro aktivní stáří. Piráti s tímto souhlasí a budou se na analýze potřebnosti a hledání prostředků a prostorů prostřednictvím komisí aktivně podílet.

V bodech 6/1 až 6/3 se schvalovaly tři programy podpory sportu. Tyto prošly bez problému, jen opoziční zastupitel pan Dědič navrhl navýšení pro druhé kolo o 1 milion korun. Tento dodatek neprošel. Opoziční zastupitelka paní Heršálková upozornila, že peníze v programu TV3 pro výkonnostní sporty jsou nadhodnocené, protože se minimálně dvě organizace nepřihlásily. Těmi jsou dle dostupných informací florbal a basketbal, kteří budou žádat v programu TV1. O tom, zdali do tohoto programu nějaké peníze přidáme, budeme jednat v koalici a budeme apelovat, aby úřad tuto skutečnost pro příští roky hlídal a programy připravil pečlivěji.

V bodu 7/0 se hlasovalo a zápůjčce společnosti Bytes ve výši 9 mil. korun. Pro uvedení na pravou míru chceme uvést, že se jedná o peníze, které jsou určeny pro překlenutí období s vysokou cenu tepla tak, aby byla udržena sociálně únosná hladina ceny tepla. Navýšení by bez této zápůjčky bylo dvojnásobné. Věříme, že informace od jednatele firmy Bytes jsou správné, a že bude splácení v navrženém kalendáři bezproblémové. Pro bylo 15 zastupitelů.

Padl dotaz z veřejnosti od pana Leška, který se ptal na knihovnu a na výběr architekta. Studie byla hotová a současná Rada jí dostala už zpracovanou. Rada po domluvě s ředitelkou knihovny rozhodla, aby se dal návrh k připomínkám veřejnosti, k čemuž také došlo. Piráti souhlasí s tím, aby se vypsala architektonická soutěž i přestože možnosti, jak budovu upravit, není příliš. Především z důvodu samotné lokality. Zbývá podotknout, že rekonstrukce knihovny zatím není prioritou a financování by se hledalo v následujících letech. Prozatím jsou velké investiční priority Dům pro seniory, Budějovická ulice 2 – 3 etapa, sportovní hala, Křižíkova elektrárna a Plavecký stadion 2.etapa.

V bodě různé se kromě Domu pro seniory a Budějovické ulice, kterou bychom chtěli řešit nejprve na úrovni dopravní komise, řešily úkoly pro místostarostu Václava Klecandu. Prošel jediný a to předložení plánu Zero Waste town na další jednání zastupitelstva, který navrhla opoziční zastupitelka paní Randová.

Ohledně domu pro seniory se rozhořela debata na téma důvodové zprávy, nedostatku informací a také potřeby „klasických“ lůžek versus lůžek v tzv. domě s pečovatelskou službou. Stejně tak chybí studie výhodnosti projektu. Dne 31.ledna se uskuteční schůzka, na které se budou tyto body projednávat.Tyto informace se pak zprostředkují všem zastupitelům a veřejnosti.

zastupitelstvo

Piráti Tábor v roce 2020

Na začátku nového roku se sluší ohlédnout se za rokem předešlým. Minulý rok nás bohužel postihla epidemie koronaviru, která zasáhla do všech oblastí lidského života a zabránila vzniku většího množství předpokládaných inovací. V Táboře v prvé řadě bylo totiž důležité bezpečně zajistit chod města a současně pomoci těm nejzranitelnějším a nejzasaženějším. Díky úsilí celého radničního týmu jsme nastalou situaci zvládli a připravili se svědomitě i na druhou vlnu epidemie

Přečíst celý článek →