splash image

Zhodnocení čtvrtého zastupitelstva v Táboře

Jan Příbramský | | zastupitelstvo

Zastupitelstvo města Tábora, které se konalo 4. března v prostorách Tabačky, mělo na pořadu 29 řádných bodů. Z těch byly nakonec dva staženy. Z pirátského pohledu byly nejvíce zajímavé body o připojení města k organizaci otevrenamesta.cz, ukončení prodeje bytů a debata o změnách grantových programů. Z konce zasedání je potřeba zmínit debatu o Centru pro seniory, o ubytovnách a problematice havranů.

První větší debata se rozhořela u osadních výborů v bodě 2/0. Zde kritizoval opoziční zastupitel pan Dědič, proč nejsou zřízené osadní výbory ve všech částech města a to především Klokotech a Čelkovicích a navrhl doplňující usnesení. Toto prošlo 14 hlasy a díky němu budou Klokoty a Čelkovice osloveny. Za nás si myslíme, že první krok měla být anketa, zda-li o to obyvatelé stojí a poté až osloveni. Rozhodnutí zastupitelstva ale respektujeme.

V bodě 3/0 prošlo 15 hlasy připojení k organizaci otevrenamesta.cz, díky čemuž můžeme pokračovat v otevírání dat a cestu k rozklikávacímu rozpočtu, což vnímáme jako otevírání radnice veřejnosti. Jednalo se o jeden z bodů našeho předvolebního programu.

V bodech, kde se řešili granty, padl od opozice návrh na to, že je potřeba revidovat grantové programy a upravit jejich vypisování a bodové hodnocení. S tímto se ztotožňujeme a chceme, aby se na úrovni vedení města, komisí, zastupitelů a finančního výboru tato problematika otevřela.

V dotačním programu sportu TV_1 jsme na náš podnět společně s koalicí navrhli druhé kolo s alokací 400 tisíc Kč. A to proto, aby se částečně napravilo snížení dotací všem subjektům, ke kterému došlo kvůli vstupu dvou organizací do tohoto programu z programu jiného. Pan Dědič navrhoval milion korun, ale tato částka nebyla odpovídající. Pro další roky bychom chtěli, aby se programy spojily a zamezilo se problému s přechodem žadatelů z programu do programu.

V bodě 8/1 se řešila změna v politice prodeje bytů. Tam 16ti hlasy prošlo ukončení prodeje bytů, vyjma těch, kde vlastní město v SVJ pouze jeden byt. Tento bude prodán, ale jen tehdy, pokud bude volný. Prodávat se bude obálkovou metodou, tedy za tržní cenu. Toto považujeme za úspěch, neboť jsme měli tento bod v předvolebním programu. Vnímáme jej tak, že je nyní možnost nastartovat diskuzi o bytové koncepci, která by zahrnovala sociální, startovací i nájemní byty.

V bodě různé se intenzivně řešil Dům pro seniory, kde nakonec 14ti hlasy prošlo usnesení, že se bude schvalovat zadávání na zastupitelstvu. Za nás to u takhle velké investice dává smysl a proto jsme jej podpořili už na tomhle zastupitelstvu. U tohoto projektu se také zadala nezávislá expertíza potřebnosti a také finančních nákladů na stavbu.

Další interpelace byla u vznikajících ubytoven v Kollárově a Zavadilské ulici. Zde padl návrh Miloše Tuháčka, aby se město aktivně zapojovalo do stavebního řízení a to nejen u ubytoven, ale i u dalších, které probíhají na území města.

Na interpelaci ohledně havranů reagoval Václav Klecanda:

připravuji rozsáhlý dokument o této problematice, kde chci nastínit, jaké kroky město už udělalo, jak byly úspěšné a co se v rámci zákona dá ještě udělat.

Jednání se chýlilo ke konci tentokrát již před sedmou hodinou, avšak poté se v podě různé rozhořela diskuse o seniordomu a řadě dalších témat, která zkončila až před osmou.

zastupitelstvo

Piráti Tábor v roce 2020

Na začátku nového roku se sluší ohlédnout se za rokem předešlým. Minulý rok nás bohužel postihla epidemie koronaviru, která zasáhla do všech oblastí lidského života a zabránila vzniku většího množství předpokládaných inovací. V Táboře v prvé řadě bylo totiž důležité bezpečně zajistit chod města a současně pomoci těm nejzranitelnějším a nejzasaženějším. Díky úsilí celého radničního týmu jsme nastalou situaci zvládli a připravili se svědomitě i na druhou vlnu epidemie

Přečíst celý článek →