splash image

Zhodnocení jednání zastupitelstva 15.4.19

Václav Klecanda | | zastupitelstvo

Jednání zastupitelstva města Tábora z 15.4.19 původně vypadalo, že by mohlo skončit do sedmé hodiny večerní. Opak byl ale pravdou. Po hladkém přijetí nových stanov pro jednání, které po pirátsku ukotvují pořizování internetového vysílání - streamu, přišlo na řadu jednání o přistoupení města Tábora k Paktu starostů a primátorů a odhad brzkého konce se rozplynul jako pára.

Přistoupení k paktu je závazek města, že do roku 2030 sníží emise skleníkových plynů o 40%.

Je to deklarace odpovědného přístupu k nakládání s energiemi a zdroji. Je to gesto, že ve světle změn klimatu a alarmujícího stavu planety v souvislosti s produkcí skleníkových plynů, se budeme snažit téma uchopit zodpovědně.

Úkolem po vstupu do paktu je vypracování tzv. Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP). Ten se skládá ze dvou částí. Tou první je inventura emisí, aby bylo jasné, jakým dílem k problému přispívá Tábor. Tou druhou jsou navržená opatření, díky jejichž realizaci bude docházet k postupnému snižování emisí. O jejich realizaci se bude vždy rozhodovat na radě a nebo zastupitelstvu.

Relativně jasná věc se i tak zvrhla v hodinovou diskusi, která se cyklicky vracela na začáte a místy byla k uzoufání.

Dalšími body bylo schválení dotací v rámci programu Zdravého města Tábora a programu na podporu environmentální výchovy. Letos se sešlo nezvyklé množství žádostí, jejichž kvalita byla nižší než v předchozích letech. Hodnocení žádostí bylo nesnadné, ale věříme, že komise rozhodla správně. Panuje ale shoda napříč zastupitelstvem, že minimálně tyto dva dotační programy letos projdou reformou. Stejně jako dotační programy pro sport, kulturu a cestovní ruch. A to změnou takovou, která umožní lepší naplnění jejich cílů.

Těsně po šesté hodině večer dostala prostor veřejnost. Kromě několika častých řečníků vystoupil zástupce Měšic s kritikou skoro započaté stavby přeložky Chýnovská - Vožická. Tuto stavbu jsem před volbami kritizoval. Stále mám zato, že pakliže stavět přeložku, nejprve měla být realizována její severní větev. A také to, že stavba není štastně připravena. Proces přípravy je však tak pokročilý, že jsme v rámci povolebních jednání souhlasili s její realizací za předpokladu “dotační podpory IROP (Jihočeský kraj)” a dalších víceopatření pro zlepšení životního prostředí v místě. Je to bolestivý kompromis. Je vyvážen možností realizovat pirátský program, který dle mého soudu přinese v součtu víc pozitiv, než je toto negativum pro část Měšic.

Před pár týdny jsem přijal nový osadní výbor Měšic, který vznesl řadu výtek a podezření na proces přípravy této dopravní stavby. Některé byly natolik závažné, že jsem svolal pracovní schůzku s předešlým vedením města a vedoucími dotčených odborů. Ti však všechny pochybnosti rozptýlili. Konstatovali jsme, že nyní je tedy nutné ve zrychleném tempu realizovat severní část. Na to konto odbor správy majetku personálně posílí agendu výkupu pozemků, odbor dopravy dotáhne stanovisko PČR o napojení na I/19 a budeme se snažit přesvědčit kraj, aby se i tato stavba ocitla na seznamu dopravních priorit. Dle našeho názoru právě tato část uleví obyvatelům města od tranzitní dopravy a dopravy obsluhující průmyslovou zónu.

Další emotivním vystoupením byla kritika výstavby “ubytovny” v bývalé autoškole Zabloudil. K tomuto problému se víří emocemi a i my vnímáme negativní důsledky soužití v blízkosti těchto zařízení. Je však nasnadě mít na stole potvrzená čísla a další postup rozhodovat na základě nich, nikoli vířených emocí. Proto poprosíme o analýzu kriminality a jiná čísla.

Následující blok se už nesl v rychlejším tempu díky jednání o bodech v nichž panovala shoda. V bodě různé jsme pak ještě vyslyšeli kolegy a jednání skončilo před půl desátou.

zastupitelstvo