splash image

Participativní rozpočet bude od roku 2020 i v Táboře

Václav Klecanda | | zastupitelský-příspěvek

Participativní rozpočet (PaRo) je proces, v rámci kterého je občanům města umožněno rozhodovat o části rozpočtu. Každý rok počítáme s alokací dvou miliónů korun na realizaci investičních projektů, příp. stavebních úprav, které považují za přínosné, zkrášlující, užitečné, prostě jakýmkoli způsobem zvelebující veřejný prostor města.

V návrhové fázi dostane veřejnost možnost prostřednictvím webu přihlásit svůj projektový návrh. Každý návrh musí obsahovat popis projektu tak, aby si kdokoli mohl udělat představu, co je záměrem navrhovatele (+ nákresy, mapy, aj.). Povinný je i rozpočet projektu opřený o reálné ceny (odkazy na internetové obchody, apod.). Po podání záměr musí získat dostatečnou podporu od veřejnosti pro postup do další fáze - “palečkováním” na webu.

Ve fázi posuzování proveditelnosti budou zástupci odborů městského úřadu posuzovat proveditelnost jednotlivých návrhů, případně vyzvou navrhovatele, aby návrh doplnil nebo upravil. Takto ověřené návrhy postupují do hlasování. Občané si tak vyberou, jaký návrh se jim líbí nebo nelíbí. Každý totiž bude mít dva hlasy pro a jeden hlas proti. Po sečtení hlasů město podpořené návrhy realizuje. Nevyčerpané prostředky se přesunou na další kolo PaRo.

Měst, která zavádí PaRo je jako hub po dešti. Jako Pirát to velice vítám. Je to další způsob, jak posilovat demokratické a participační aktivity nad rámec voleb jednou za čtyři roky. Navíc to podle zkušeností láká k zapojení dokonce i tu část veřejnosti, která se z nějakého důvodu doposud nezapojila. Věřím, že to bude i případ Tábora. Informací o PaRo bude přibývat, zůstaňte naladěni.

zastupitelský-příspěvek