splash image

Zastupko 9.3.2020

Václav Klecanda | | zastupitelstvo

Dnešní jednání zastupitelstva přineslo několik zásadních bodů: propojení Tesco - Kaufland, dotace Domácímu Hospicu Jordán a dlouze se debatovalo o městských grantech a jejich pravidlech. Propojení Tesco - Kaufland je roky řešená stavba, kterou však blokovala vlastnická struktura pozemků, které jsou pro stavbu zapotřebí. S řešením přišel jednatel firmy KOK, který připravil pozemkovou směnu, kterou by se předmětné pozemky dostaly do majetku města a to by pak bylo schopné propojení realizovat. Propojení potřebujeme a proto jsme materiál i přes drobné výhrady podpořili.

Podpořili jsme i individuální dotaci pro Domácí Hospic Jordán, která se týkala jejich zdravotnické péče. Na tu neexistuje žádný městský dotační titul. Musíme reálně začít uvažovat o vytvoření nějaké finanční rezervy či dotačního titulu, který bude mířen na zdravotnictví. Nejen na podobné zařízení jako je hospic, ale např. i na pobídky doktorům, kteří v Táboře chybí. Přesvědčení, že o zdravotnictví se má starat stát, kraj nebo pojišťovny, se ve světle tlaku veřejnosti a neveselé reality nezdá kompetentní.

Jedním z dalších bodů jednání bylo vyhodnocení grantů Zdravého města a Environmentálního vzdělávání a výchovy (EVVO). Tyto granty patří do mé gesce a po mém návrhu jsme letos přistoupili v komisi ke slovnímu hodnocení každého projektu každým hodnotitelem, tak, aby bylo jejich bodové hodnocení aspoň nějak zdůvodněno. Slouží to i jako tlak na samotné komisaře, aby hodnotili objektivně a zodpovědně.

Chtěl jsem, aby hodnocení bylo natolik transparentní a jasné, aby nemohly vzniknout žádné pochybnosti o procesu hodnocení.

Pirátská vize pravidel grantů

Toto jsou teze nás, Pirátů, ke způsobu hodnocení, nebo obecně nastavení městských grantů:

  • Nedotovat obecnou činnost - to nyní neplatí a město tak v okamžiku udělení dotace neví, na co peníze přesně dává. Další problém s dotováním obecné činnosti je, že není možné zhodnotit adekvátnost výše dotace - není položkový rozpočet. Řešení: každá žádost lze formalizovat v projekt - jasně kvantifikovaný a popsaný soubor aktivit s konkrétním rozpočtem - transparentní deklarace účelu, na co podpořený subjekt peníze použije. Pak může komise hodnotit adekvátnost požadované dotace aj.
  • Každý grant má možnost definovat kritéria, které se dají odborně zhodnotit a obodovat. Takové bodování se dá jednoduše slovně ohodnotit a není to nijak časově náročné. Není to o nějakém “bodovacím automatu”, toto bodování dělají komisaři v komisích a mělo by být odborné, erudované, nestranné. Samozřejmě bude subjektivní, proto máme hodnotící komise.
  • V případě podpory pouze projektů (žádná činnost) je “přiměřenost rozpočtu” relevantním kriteriem pro všechny granty.

Tuto vizi budeme diskutovat s kolegy a věřím, že společně najdeme rozumný konsenzus, který zamezí zbytečným rozpravám a exhibicím na jednání zastupitelstva a především ztransparentní grantový proces.

zastupitelstvo