splash image

Piráti Tábor v roce 2020

admin | | Piráti,Tábor,činnost

Na začátku nového roku se sluší ohlédnout se za rokem předešlým. Minulý rok nás bohužel postihla epidemie koronaviru, která zasáhla do všech oblastí lidského života a zabránila vzniku většího množství předpokládaných inovací. V Táboře v prvé řadě bylo totiž důležité bezpečně zajistit chod města a současně pomoci těm nejzranitelnějším a nejzasaženějším. Díky úsilí celého radničního týmu jsme nastalou situaci zvládli a připravili se svědomitě i na druhou vlnu epidemie

I přes tyto nesnáze se nám podařilo z pirátských cílů např. prosadit participativní rozpočet, který umožňuje občanům, aby se zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Věříme, že bude užitečným nástrojem, který umožní občanům ideově zasahovat do veřejného prostoru a života.Místostarosta a radní Václav Klecanda dodává:

Covidová opatření, která radikálně zasáhla například i do otevírací doby úřadů, urychlila rozšiřování elektronického styku občanů s úředníky. Žádosti o městské dotační tituly budou nyní zasílány pouze elektronickou formou přes portál občana.

K zasedáním rady města se vyjadřuje další radní Jan Příbramský:

Minulý rok v radě byl stejně podivný jako v celé společnosti, a tak spousta plánů vzala za své v důsledku úspor a řešení pandemické situace. Rychlá pomoc zasaženým v první fázi se ale myslím povedla dobře. Co bych však vyzdvihl, jsou postupné kroky k narovnávání výše nájmů ve městě, byť se nejednalo o populární opatření, tak nepoměr u některých smluv byl až zarážející. Kroky byly provedeny podle jasně daného systému, který zpracoval odbor správy majetku. Nájmy i přes valorizaci zůstávají na spodní hranici a v závislosti na růstu platů jsou snesitelné a pořád plní funkci dostupného bydlení. Zároveň však nezasáhly starší nebo občany v tíživé životní situaci. Podobně pozitivním výsledkem je dle mého názoru valorizace cen za pronájem městských sportovišť. Výnosy ze sportovišť se tak o trochu více přibližují nákladům na jejich provoz, dotace do TZMT se nemusí tolik navyšovat a v napjatém rozpočtu města zůstane více prostředků na jiné věci. Koneckonců dotace do sportu jsou v součtu a v porovnání se srovnatelnými městy nadprůměrné.

Zastupitelský klub se pravidelně scházel na tzv. zastupitelských středách, které jsou veřejné a konaly se s ohledem na vládní opatření i online. Bohužel se díky situaci zbrzdily některé aktivity a projekty. Problematika dostupnosti primární zdravotní péče má za sebou aspoň analýzu i dotazníkové šetření mezi doktory, tento rok očekáváme závěrečný materiál. Pro rok 2021 plánujeme otevření a zefektivnění jednání komisí rady, řešení problémů s graffiti i jeho legalizaci a také revitalizaci Pintovky. Naším cílem je tedy dostát dalším slibům, které jsme dali lidem před volbami.

Práce v komisích rady města

Bytová komise doznala velkých změn už v roce 2019, kdy se zúžila o polovinu členů a změnil se i závazný postup při pronajímání bytů. Její členka Eva Reslerová k tomu říká:

Kritéria, která byla nastavena, považuji za dobrá. Více se dbá na sociální situaci jednotlivých zájemců, jediným hlavním kritériem již není jen výše nájmu.

V kulturní komisi byla dle slov Jindry Justové a Františka Švadleny (kromě podmínek dotačního titulu) velkým tématem Táborská setkání během doby covidové. Konání na více místech, nová teen zone, vstup zdarma a zmodernizovaný husitský chorál byly určitě zpestřením tradičního městského festivalu.

Roman Linhart, působící v komisi regenerace a rozvoje města, uvedl, že se jednalo zejména o přípravě zadávacích podmínek pro urbanistickou soutěž pro areál Dvorce. Dalším zajímavým tématem byla výstavba skateparku na Pražském sídlišti, která získala podporu v participativním rozpočtu. Skatepark byl nakonec zahrnut do areálu Dvorce, bude tedy řešen v rámci soutěže.

K činnosti komise zdravého města a MA21 se vyjádřila její členka Markéta Marková:

Hlavní náplní činnosti komise bylo hodnocení žádostí o dotace z dotačního programu na podporu „Zdravého města Tábora“ a hodnocení žádostí o dotace z dotačního programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. V rámci této činnosti byla upravena dotační pravidla pro následující rok a zlepšen postup komunikace s žadateli o dotace. Cílem je, aby v příštích letech žádalo o dotace více subjektů a aby se zvýšila kvalita žádostí.

Doplňme, že tato komise, jíž předsedá Václav Klecanda, je zatím jediná, která má jednání otevřená pro veřejnost.

V komisi pro výchovu a vzdělávání byla pod vedením naší předsedkyně Pavly Weinzettel zahájena již na sklonku roku 2019 diskuze na téma „Jak by měla vypadat škola, která své žáky připravuje na život v roce 2035“ . Důležitým se ukázalo téma podpory dětí z rodin s nízkým socioekonomickým statusem. Výsledkem této diskuze a dalšího rozhovoru s ředitelem Cheironu T, o. p. s., bylo, že komise podpořila vznik a vybavení nízkoprahového klubu Bejvák na Sídlišti nad Lužnicí. Dále komise doporučila Odboru ŠMaT informovat školy o nabídce od Cheironu T – o službě mediátora, který zprostředkovává kontakt mezi rodiči a školou. Komise také podpořila další službu Cheironu T, který nabídl, že jeho pracovníci mohou doprovázet děti z méně podnětného prostředí do škol.

Na posledním prosincovém zasedání komise pro pohledávky náš člen Martin Mareda otevřel téma plošného řešení poplatků z prodlení. Říká k tomu:

Poplatky z prodlení, které mnohdy několikanásobně převyšují samotný dluh, jsou devastující a i demotivující. Možné plošné řešení – jejich částečné nebo úplné prominutí po zaplacení jistiny včetně nákladů exekuce a soudního řízení – může být motivací pro dlužníka dluh zaplatit, a zlepšit tak svou životní situaci a nedostat se znovu do dluhové pasti. Vše se ale musí ještě projednat s Bytesem, správou majetku města, komisí pro pohledávky a politickými zástupci. Důležité bude i finanční a legislativní hledisko.

Dozorčí rady městských společností

K dozorčím radám se vyjádřil zastupitel Miloš Tuháček:

Správa lesů města Tábora řešila opakovaně zejména kůrovcovou kalamitu, která je na území městských lesů zvládána obstojně. Podpořila také přebudování bývalé hájovny Nechyba na ekologické centrum. Správa lesů však stále nedostala od jednatele detailnější rozbory hospodářství podle středisek, ač byl systém navržen externím auditem. Věřím, že toto pochybení pan jednatel urychleně napraví. Vodárenská společnost Táborsko je řízena starosty měst a její dozorčí rada se bohužel o zásadních rozhodnutích dozvídá zpětně – a to i o takových, jako je cena vody. Snaží se tedy alespoň získávat co nejvíce informací, zejména o finančním stavu společnosti a plánovaných investicích, např. o řešení vodovodu a kanalizace v příměstských částech či kalovém hospodářství.

Pavel Moravec, člen dozorčí rady TST Tábor, informuje:

Technickým službám Tábor se i přes nepříznivé ekonomické prostředí a s ním spojený mnohamilionový výpadek příjmů, zejména z parkovného, dařilo v průběhu roku 2020 hospodařit v černých číslech. Vedle průběžné údržby zeleně, komunikací i osvětlení města pokračovaly TST v přípravě realizace parkovacího domu na Sídlišti nad Lužnicí či rekonstrukci táborského útulku pro zvířata. Již v lednu TST získaly ocenění „NEJLEPŠÍ Dobrá praxe 2019“ za rozvoj v oblasti alternativních pohonů v komunální technice, dále v průběhu roku „Ocenění pro společnost přátelskou zaměstnávání osob 55+“ a také úspěšně recertifikovaly několik ISO norem.

I přes Koronu jsme byli aktivní

V rámci aktivit místního sdružení Pirátů jsme i během toho krátkého času, kdy to opatření dovolila, uspořádali dvě besedy. První s MDDr. Patrikem Miklou o zubní hygieně a druhou s Tomášem Spěváčkem a Martinem Holubem o první pomoci. Pravidelně jsme se scházeli na schůzích MS, ať už osobně, nebo online. Na podzim byly ve středu našeho zájmu krajské volby. Aktivní kampaní se blýskl náš kandidát Jiří Roubíček, který se poté zaslouženě do krajského zastupitelstva dostal. Vojtěch Sázel, Jan Příbramský a Jiří Roubíček se zapojili do sbírky počítačů pro děti, sehnali a zprovoznili několik notebooků a PC i s příslušenstvím na distanční výuku dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. V posledních měsících roku došlo ke změně v obsazení předsednictva. Novým předsedou se stal Martin Mareda, místopředsedy zůstali Martin Kučera a Pavel Nešetřil.

Piráti,Tábor,činnost