splash image

Resumé 21. zasedání zastupitelstva města

Martin Mareda | | zastupitelstvo

Takto hutné jednání už dlouho nebylo. Hodně připomínek opozice se sice týkalo spíše formálních detailů než obsahu jako takového, ale i přes tuto konstruktivní kritiku se dnešní zasedání protáhlo „jen“ do 19 hodiny. Neslo se v duchu několika klíčových bodů:
Schválení SECAPu, schválení výsledku tendru na dodávku vody ve městě, směna pozemků umožňující propojení TESCO - KAUFLAND a odvolávání místostarostky města.

Secap

Hned prvním bodem programu bylo schválení tzv. SECAPu - akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu. Dle předpokladu se rozvinula diskuze z opozičních lavic. Opozice, namísto hodnocení plánu jako celku, kladla otázky na stav přípravy ZEVO (zařízení pro energetické využívání odpadu). Po sáhodlouhé diskusi zastupitelstvo plán konečně sedmnácti hlasy odsouhlasilo.

„Děkuji kolegům zastupitelům za podporu tohoto koncepčního dokumentu, který konkretizuje cestu k zodpovědnější správě města vůči životnímu prostředí. Vážím si jejich odvahy vidět do budoucna a působit koncepčně,“ okomentoval výsledek hlasování místostarosta Václav Klecanda.

Po sérii materiálů k přidělování sportovních dotací jednání dospělo k materiálům z odboru správy majetku.

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o - valná hromada

Tento materiál byl součástí poslední etapy tzv. „koncesního řízení“ na provozování vodohospodářské infrastruktury v Táboře, Sezimově Ústí a Plané nad Lužnicí. Po krátké prezentaci ředitele společnosti a zástupce právní kanceláře, která proces administrovala, zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem. Cílem „koncesního řízení“ bylo získat pro město Tábor, coby spoluvlastníka vodovodní a kanalizační sítě, co nejvýhodnější finanční podmínky pro jejich provozování. To se podařilo. V příštích letech tak bude možno přistoupit k investičním akcím (v některých částech města stále chybí kanalizace a/nebo vodovod) za současné stabilizace ceny vodného a stočného.

Záměr směny pozemků pro prodloužení komunikace Volgogradská k Tescu

Tento materiál po nekonečné diskusi neprošel, a to především z důvodu, že někteří zastupitelé požadovali více informací ohledně vyjednaných podmínek. I když v diskusi zaznívaly převážně správné ekonomické argumenty, je naším názorem, že veřejný zájem zde převažuje. Tato komunikace je totiž klíčová jako alternativní napojení Sídliště nad Lužnicí a je i ve strategickém plánu města.

„Kdyby voliči chtěli hodnotit pouze ekonomické argumenty, stačil by jim účetní. Ale tak to není. Zastupitelé musí být dát na misky vah i záležitosti, které nejde finančně vyčíslit,“ dodal Václav Klecanda

Dva materiály pro odvolání místostarostky města

Přes další materiály se jednání dostalo až k nejvíc očekávanému bodu o „odvolávání místostarostky M. Petrové“. K odvolávání, potažmo k celé situaci, která k němu vedla, jsme na našem FB informovali předem:

Před volbami jsme si schválili tzv. povolební strategii. Ta by se dala chápat jako smlouva mezi námi a voliči. Jasně nastiňuje, jak se budeme po volbách i během volebního období chovat a jednat a co od nás může veřejnost očekávat. Dává nám také mantinely spolupráce v koalici. Mimo jiné se v ní píše: “Nepodpoříme radu města, ve které bude osoba, která je trestně stíhaná, nebo s rasistickým či xenofobním vystupováním.”

Z podkladů předložených místostarostkou Petrovou vyplývá, že její prosincová dopravní nehoda byla posouzena pouze jako přestupek, nikoliv jako trestný čin. Paní místostarostka dala podklady z prošetření této dopravní nehody Policií ČR a Městským úřadem Soběslav k dispozici všem členům zastupitelstva města a rovněž informovala veřejnost o nehodě a jejích podrobnostech na sociálních sítích.

S ohledem na výše citovanou povolební strategii tedy pro odvolání paní místostarostky hlasovat nebudeme. A to i s vědomím, že náš místostarosta by ve stejné situaci rezignoval. Paní místostarostka jistě pečlivě zváží, zda jí její dopravní nehoda umožní plnohodnotně pokračovat v práci členky vedení města. Věříme, že naše koalice bude nadále pokračovat a budeme spolupracovat na naplnění společného programu, ať už pondělní hlasování dopadne jakkoliv.

Místostarostka byla nakonec odvolána. Materiál opozice o změně počtu uvolněných funkcionářů a radních byl zatím stažen, protože by bylo zatím unáhlené dělat takováto rozhodnutí, speciálně v této krizové době. Tématem se ale bude zbytek koalice zabývat a výsledky představí na některém z dalších jednání.

Na jednání se online připojuje čím dál více účastníků online. Dnes se to neobešlo bez zaškobrtnutí v podobě „skočení do řeči“ ze strany online připojeného účastníka, ale je to pro všechny nový mód fungování a pravidla pro tyto situace se teprve ukazují a cizelují. Budeme pracovat na tom, aby k tomu docházelo jednou, maximálně dvakrát za deset let. :)

zastupitelstvo