splash image

Hodnocení zasedání zastupitelstva města Tábor 30.5.22

Václav Klecanda | | zastupitelstvo,Tabor

Nejdůležitějším materiálem bylo memorandum o spolupráci se společnosti C-Energy Planá (CEP) na likvidaci odpadů. Principem tohoto memoranda je vyjádření předběžné vůle likvidovat komunální odpad v zařízení, které má v záměru CEP vybudovat v rámci své stávající infrastruktury. Tato spolupráce tak uzavírá kruh mezi odpady na jedné straně a do naší aglomerace dodávaným teplem na straně druhé.

krátká rekapitulace působení C-Energy ve vztahu k městu Tábor

  • koupě teplárny Tábor TTA, kde mělo město majetkový podíl
  • kontrakt CEP a Bytes na dodávku tepla na 20 let, který stabilizoval ceny za dodávky tepla pro táboráky
  • rekonstrukce páteřních parovodů - konverze v horkovody, které mají řádově menší teplené úniky
  • projekt odklonu od uhlí = diversifikace palivové základny, kde jedním s paliv se mají stát odpady.
    • dlohodobá příprava ZEVO (zpracování neupravených odpadů)
    • 2021: zvažování varianty s předzpracováním odpadů v tzv. mechanické úpravně (MÚ), která odpad oprostí od nespalitelných zbytků (ty jdou přímo na skládku) a dalších složek, které se dají materálově využít (např. kovy). Tyto složky pak nejdou do “kotle” a neznečištují spaliny. Vlastní spalovací zařízení tak může být menší, jednodušší a rychleji postavitelné.
    • 2022: představení varianty s MÚ a s ní spojenou ekonomikou, která ukazuje, že tato cesta je levnější než likvidace odpadu skládkováním.

záměr směny pozemků s Butterfly invest pro stavbu bytového domu

Dlouze se diskutovalo o záměru směny. Investor už v lokalitě pozemky na stavbu už má. Principem směny je možnost připravit záměr stavby bytového domu v optimální variantě. To je možné pouze za využití pozemků, které vlastní město. Navíc jsme jednali o záměru směny, nikoli o směně samotné. Ta bude projednávána na některém s dalších jednání.

Martin Mareda: Do té doby budou probíhat další jednání například o závazku investora ohledně veřejných parkovacích míst.

rekonstrukce nádraží

Předmětem byl prodej pásu pozemku pro SŽDC aby mohli zateplit budovu nádraží. Někteří zastupitelé se obávají, že toto zateplení by nebylo uděláno citlivě vůči památkovému kulturnímu dědictví. Jednání dospělo k hlasování o 3 usnesení: 1) ZM souhlasí s rekonstrukcí budovy nadraží 2) ZM nesouhlasí s prodejem predmětného pozemku 3) ZM pověřuje starostu Š.Pavlíka ke zpamátnění budov

Přestože se na všech usnesení ZM usneslo, můj názor na zpamátňování je negativní:

Není udržitelné konzervovat minulost ve formě tak velkého množství památek, jaké v ČR nyní máme. Já se dívám do budoucnosti, proto mi přijde lepší investovat peníze tam.

zastupitelstvo,Tabor